Algemene voorwaarden

Ons website adres: gabydamcoaching.nl

Gaby Dam Coaching onderdeel van Anders dan verwacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78494702. Is gevestigd te ’s-Gravelandseweg 63, 1217 EJ Hilversum, Nederland.

Begeleiding vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

Rechten en plichten van de therapeut en cliënt
De overheid heeft een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd.

De behandelrelatie
Als register counselor ben ik verplicht mijn werk zorgvuldig te doen en te werken vanuit de basiswaarden: Congruentie (Echtheid) – Onvoorwaardelijke acceptatie – Empathie. Ik behandel je te allen tijde met respect.

Het coachingstraject
Er volgt geen diagnose en vanuit daar dus ook geen behandeling. We gaan wel in overleg
over het doel van onze gesprekken en wat jij daaruit wilt halen. Ik vertel over de manier waarop ik te werk ga en hoe jij jouw doelen kunt verwezenlijken. We gaan een coachingstraject aan van bepaalde tijd. Op grond van deze informatie geef je toestemming voor de het coachingstraject.

Geheimhouding / vertrouwelijkheid
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw coach, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van ons traject.

Ik vraag voorafgaand naar de naam en gegevens van andere zorgverleners waaronder je huisarts of een gynaecoloog of verloskundige. Deze gegevens worden in het dossier opgenomen. Alleen met jouw expliciete toestemming, kan ik indien nodig informatie opvragen bij een van deze zorgverleners. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, maar worden alleen gebruikt met jouw expliciete goedkeuring;

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 2. Voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid, ziekte of overlijden.
 3. Ik heb geen toestemming van je nodig wanneer ik anoniem over jouw behandeling overleg wil plegen met collega’s in de vorm van intervisie, die collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.
  Ik mag alleen in noodsituaties mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als ke in gevaar zou komen. Als een dergelijke situatie zich voordoet zal ik je eerst op de hoogte stellen.
  Crisissituatie
  Ik behandel in een particuliere praktijk. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Bij crisis dien je een beroep te doen op de eigen huisarts of de huisartsenpost.
  Tijdsduur
  Een kennismakingsgesprek duurt 60 minuten. Een individuele behandelsessie duurt eveneens 60 minuten. De tijd tussen de sessies is ongeveer 2 weken, soms korter. We gaan een coachingstraject in van 7 sessies, het traject is na een paar maanden afgerond. Soms is langere begeleiding wenselijk of noodzakelijk, we komen samen overeen of er meer sessies nodig zijn.

Tarieven
Coachingstraject – 7 sessies van 60 minuten – €650,-
Individuele sessie – 60 minuten – €105,-

 • De prijzen en offertes zijn inclusief BTW voor particulieren.
 • De prijzen en offertes zijn exclusief BTW voor zakelijke overkomsten.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Gaby Dam Coaching beschikbare informatie.
 • De door Gaby Dam Coaching gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Gaby Dam Coaching behoudt zich het recht om nog niet overeengekomen offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.

Betaling
De facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijg je een herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Voldoe je binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan jouw verplichtingen, dan is Gaby Dam Coaching zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jou. Bij een betalingsachterstand is Gaby Dam Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat je aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan

Af- en Opzegging
Het missen of verplaatsen van een sessie of annuleren van een coaching traject wordt sterk afgeraden. Er kan natuurlijk altijd iets tussen komen, mocht je onverhoopt een sessie willen verzetten, dan kan dat kosteloos indien je uiterlijk 24 uur voorafgaand aan onze afspraak contact opneemt. Soms zal ik je vragen om opdrachten te maken, het niet (af)maken van je opdrachten is geen reden om de afspraak te verzetten. Lukt het je niet om opdrachten (af) te maken, dan ontwikkelen we tijdens de geplande sessie een passende strategie zodat het je een volgende keer wel lukt om een opdracht (af) te maken.

 • Indien een geplande individuele sessie wordt afgezegd of verplaatst na de hierboven gestelde 24 uur, zal de sessie als gemist worden beschouwd en daarmee komen te vervallen. Het geleverde zorgproduct wordt volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct dat tijdens intake werd vastgesteld.
 • Als je een coachingstraject op eigen initiatief wilt opzeggen dan wordt het behandeltraject afgesloten en wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct dat tijdens intake werd vastgesteld.

Contact
Gaby Dam Coaching

’s-Gravelandseweg 63
1217 EJ Hilversum
info@andersdanverwacht.nl

Versie januari 2023